Партньори

„Българска рециклираща компания” АД се поставя в услуга на фирмите вносители на леки автомобили в България за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно сътрудничество за постигане на целите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС, определени в българското законодателство.

Ние успешно партнираме с общините, членове на нашата Организация, като:

Процедура за избор на оператор по управление на отпадъците

Договор с общини

„Българска рециклираща компания ” АД си партнира с най-широк кръг от предприятия, притежаващи разрешение за извършване на дейности по събирането и оползотворяването на отпадъците от МПС.

Успешно си партнираме и с операторите по управление на отпадъци.

Нашите партньори са търговски дружества с надлежни разрешителни съгласно Закона за управление на отпадъците, които са професионалисти в сферата на управление на отпадъците.

Редът за избор на оператори за управление на отпадъци се утвърждава от Съвета на директорите на Организацията. Сред критериите за избор на съответните оператори са: наличие на площадки, които отговарят на нормативните изисквания; валидно разрешение съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците за извършване на съответната дейност със съответните отпадъци, и спазване на принципите за определяне на разходите по разходно-ефективен начин.

Процедурата се провежда чрез изпращане на покана до определени оператори по управление на отпадъците и/или чрез обява, която се публикува в интернет, за избор на оператори за предоставяне на определени услуги за управление на отпадъци, представляващи излезли от употреба МПС. След получаване на оферта/и се пристъпва към избор и се сключва договор с един или повече оператори, според необходимостта.

Договорите с избраните изпълнители, включват клаузи за спазване на действащото законодателство, за стриктен контрол от страна на Организацията, както и за регулярно отчитане към нея, като при неспазване на поети ангажименти от страна на изпълнител, се предвиждат тежки санкции, и/или прекратяване на договорите.

Така гарантираме спазването на целите на нашите членове и постигането на високи нива на рециклиране и повторна употреба.