Членство

Наши членове са лицата които пускат на пазара МПС с които „Българска Рециклираща Компания” АД има сключени договори, чрез които поема техните задължения за постигане на целите по събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства. За изпълнението на тези ангажименти „Българска Рециклираща Компания” АД организира мрежа от площадки за съхраняване и центрове за разкомплектоване, чиито оператори притежават разрешение за извършване на този вид дейности. Мрежата обхваща цялата територия на страната и позволява лесен достъп до тях на последните собственици на леки автомобили. Организирана е система от предприятия, които да гарантират постигането на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от моторни превозни средства, както и за реализирането на целите за повторна употреба на тези отпадъци.Какво предлагаме:

Образец на договор - юридически лица | Образец на договор - физически лица | Образец на договор - общини | Общи условияТарифа за включване в колективна система:Тарифа за включване в колективна система