Законодателство

Закон за управление на отпадъците

Определят се отговорностите на основните икономически субекти, при дейността на които се образуват отпадъци, както и границите на тази отговорност. Запазват действието си разрешителните и регистрационни режими относно дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, като в същото време изискванията за издаване на съответните разрешителни документи се запазват изключително високи. Законът установява различни форми за постигане на поставяните цели относно рециклирането и оползотворяването на отпадъци, като е дадена възможност стопанските субекти да организират колективни системи за изпълнение на задълженията си, като се представляват от нарочно създадена организация по оползотворяване, получила разрешение от Министъра на околната среда и водите. Относно излезлите от употреба МПС изрично са предвидени конкретни състави на административни нарушения и съответстващите им наказания, засягащи противоправно поведение при извършване на дейности по третиране на ИУМПС и компоненти от тях.Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства

С тази наредба се определят:Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Определя се конкретния размер на таксите, необходими за финансовото обезпечаване на действието на националната система за третиране на ИУМПС.НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Отделя в самостоятелна група всички отпадъци от МПС и въвежда отделен код за ИУМПС като отпадък с 16 01 04* – излезли от употреба превозни средства; и 16 01 06 – излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти, като освен това, се класифицират със съответни кодове и всички други отпадъци от МПС, а именно: батерии и акумулатори, отпадъчни масла, отпадъчни катализатори и т.н.