Featured Img 2
„Българска Рециклираща Компания“ АД е лицензирана като Организация по оползотворяване на ИУМПС.

Решение № ООп-ИУМПС-01-00/05.03.2013 г. Решение № ООп - ИУМПС-01-05 /14.08.2018г.

Решение № ООп-ИУМПС-01-08/15.11.2022г.

През 2000 година Европейският съюз прие Директивата за излезлите от употреба моторни превозни средства (2000/53/ЕС). С нея за първи път се въвеждат изисквания към производството на автомобили и към оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, които се образуват след изчерпването на жизнения им цикъл. Директивата въвежда изключително високи цели (в тегловни проценти) за повторно използване на годните за това части и компоненти и за рециклирането или оползотворяването на отпадъците, които следва да бъдат постигнати от производителите или вносителите на автомобили в държавите-членки на Европейския съюз (спазване на принципа “замърсителят плаща”). Освен това, с нея се създава възможност на т.нар. „задължени лица“ да изпълняват своите цели и чрез колективни системи по оползотворяване.

Директивата бе въведена в българското законодателство с Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (МПС), приета в края на 2004 г. и влязла в сила от 01.01.2005 година. От 25.01.2013 г. тази наредба е отменена от влязлата в сила „Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС №11/15.01.2013г. Наредбата определя задължения за вносителите на автомобили в България във връзка с предоставянето на информация относно внасяните от тях автомобили, както и такива, свързани със събирането на образуваните вече отпадъци от МПС и тяхното последващо повторно използване, рециклиране и оползотворяване.

Следвайки европейската практика, със Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства се въвежда и възможността за създаването на колективни системи – организации по оползотворяване на излезли от употреба МПС.

През годините “Българска рециклираща компания“ АД успешно изпълнява целите си за повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране на ИУМПС.

Със заповеди Заповед № РД 475/28.05.2013 г.; Заповед № РД - 606/04.08.2014 г.; Заповед № РД-379/29.05.2015 г.; Заповед № РД-299/31.05.2016 г.; Заповед № РД-379/31.05.2017 г.; Заповед № РД-329/31.05.2018 г.; Заповед № РД - 413/31.05.2019 г.; Заповед № РД - 497/03.07.2020 г.; Заповед № РД - 586/07.06.2021 г. Заповед № РД - 852/23.09.2022 г. Министърът на околната среда и водите ПРИЗНАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА “Българска рециклираща компания“ АД и освобождава дружеството от заплащане на продуктова такса за МПС за всяка от посочените години. В тези заповеди може да видите количествата излезли от употреба моторни превозни средства, които са събрани и третирани от Организацията в изпълнение на целите на членовете за всяка година поотделно.