Полезна информация

"ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД, гр.София

Съобщава за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с код 16 01 04* и третиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/“ на площадка с местонахождение: гр. София, район Сердика, ж. п. гара София – Север. С информацията по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС може да се запознаете на посочения адрес всеки работен ден от 9.00-17.00ч. Всички които желаят да изразят становища могат да го направят в 14 дневен срок след обявяването.


Връзки

www.moew.government.bg

www.riew-sofia.org

www.mi.government.bgЛюбопитни факти

Знаете ли, че:Какво печелим от рециклиранетоРечник

Дефиниция
Излязло от употреба моторно превозно средство е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:
  1. моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
  2. моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
  3. изоставено регистрирано МПС.
Изоставено регистрирано МПС по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред
Площадка за събиране и съхраняване място за приемане и съхраняване на ИУМПС преди предаването им в центрове за разкомплектуване
Център за разкомплектуване място за съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.
Компонент е обособена съставна част от МПС, като: уредба, агрегат, механизъм и други, който подлежи на повторна употреба или на допълнително разкомплектуване
Разкомплектуване на ИУМПС дейност, извършвана в центровете за разкомплектуване за отстраняване на опасните вещества от тях, разглобяване, разкъсване на парчета или раздробяване, както и всяка друга операция, извършвана с цел подготовка за оползотворяване на ИУМПС или на техни компоненти или подготовка за обезвреждане на неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали.
Предотвратяване е съвкупността от мерките, целящи намаляване на количеството и вредното въздействие върху околната среда на ИУМПС, компоненти и материали от тях
Шредер е инсталация, използвана за разкъсване на парчета или за раздробяване на ИУМПС или на техни компоненти, включително с цел получаване на отпадъци от черни и цветни метали, подходящи за директна повторна употреба
Собственик на МПС е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба № I-45 от 2000 г.
Икономически оператори са лицата, които пускат на пазара МПС, дистрибуторите, лицата, които застраховат МПС, и операторите, извършващи разкомплектуване, разрязване, раздробяване, оползотворяване, рециклиране и други дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали
Член на „Българска Рециклираща Компания” АД е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които пускат на пазара МПС и компоненти за тях, на лицата по чл. 17 под формата на ръководства или чрез електронните медии, справки и услуги в реално време
Оползотворяване е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло
R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*).
R 2 Възстановяване/регенериране на разтворители.
R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (**).
R 4 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения.
R 5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (***).
R 6 Регенериране на киселини или основи.
R 7 Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването.
R 8 Оползотворяване на компоненти от катализатори.
R 9 Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.
R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.
R 11 Използване на отпадъците, получени в резултат на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 10.
R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 .
R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.
Рециклиране всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности
Лицензионно възнаграждение възнаграждението, заплащано на „Българска Рециклираща Компания” АД от нейните членове за всяко пуснато на пазара в България МПС, попадащо в обхвата на Наредбата за изпълнение на целите за събиране на ИУМПС и за оползотворяване и повторно използване/ рециклиране на отпадъците от МПС